Περιοχές δικτύου Natura 2000 για το νομό Πρέβεζας

 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK[1], και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance - SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ[2].

Oι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (Sites of Community Importance:SCI) και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas: SPA)  για το Νομό Πρέβεζας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Κωδικός τόπου

Κατηγορία

Ονομασία Τόπου

Έκταση  (ha)

GR2140001

SCI

SPA

ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑ ΕΩΣ ΑΛΟΝΑΚΙ) ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

4630,16

GR2140003

SCI

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΠΑΡΓΑ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ), ΑΚΡ. ΚΕΛΑΔΙΟ - ΑΓ.ΘΩΜΑΣ

1525,88

GR2140002

 

ΟΡΗ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

2333,00

 

Πηγές

http://natura.minenv.gr/natura/server/user/biotopos_info.asp?siteCode=GR2140001

http://natura.minenv.gr/natura/server/user/biotopos_info.asp?siteCode=GR2140003

http://natura.minenv.gr/natura/server/user/biotopos_info.asp?siteCode=GR2140002

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300/00/eniaios_katalogos_08%20_Internet.xls

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Natura2000_el.html

 

Χάρτης προστατευόμενων περιοχών Πρέβεζας:

http://www.ekby.gr/download_files/Prostatevomenes_site/HP_Parga.htm

 


 

[1] Η Οδηγία 79/409/ΕΚ«περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών» εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85), 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98). Το κείμενο της Οδηγίας βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legisl

ation/birds_directive/index_en.htm

[2] Η Οδηγία 92/43/ΕΚ«για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98). Το κείμενο της Οδηγίας βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legisl

ation/habitats_directive/index_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες : Εκπαιδευτικό πακέτο για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, Χατζηχαραλαμπους Ε.και Γεράκης Π.Α. (επιμ.), ΕΚΒΥ-ΜΓΦΙ, 2003