10ο Συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ

Οργανωτική Επιτροπή

∆. Καλιαµπάκος, Καθηγητής  Ε.Μ.Π., Διευθυντής ΜΕ.Κ.Δ.Ε. (Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής - Υπεύθυνος Συνεδρίου)

Α. Μπίσας, Πρόεδρος Ε.Σ. Μετσοβιτών Αθηνών και Ταµίας του ∆.Σ . του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.

Η. Ζούβιας, Αντιπροέδρος του ∆.Σ. του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.

Κ. Βασίλη-Βασιλείου, ∆ιπλ. Α.Τ.Μηχ., Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π.

Α. Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος, Μ.∆.Ε. Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.

Σ. Γιαννακοπούλου, ∆ρ Α.Μηχ., Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ.

Ν. Κατσουλάκος, ∆ρ Μ.Μηχ., Αν. Καθηγητής ΑΕΝ Ασπροπύργου

Π. Κολοκούσης, ∆ρ Α.Τ.Μηχ., Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π.

Μ. Κοφινάς, MA Industrial Design, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο

∆. Λαµπράκης, ∆ρ Μηχ.Μ.Μ., Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π.

Α. Λαµπρόπουλος, ∆ρ Α.Τ.Μηχ., Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π.

Ε. Μιχαηλίδου, Γεωπόνος, Μ.∆.Ε. Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.

Β. Κώτσιος, ∆ρ Ε.Μ.Π., Ερευνητής Ε.Μ.Π.

Γ. Παναγιωτόπουλος, Γεωπόνος Γ.Π.Α., ∆ρ Ε.Μ.Π.

Α. Παπαγιάννη, ∆ιπλ. Α.Τ.Μηχ., Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π.

Α. Μπαλάσκας, Γεωπόνος Γ.Π.Α., Υπ. ∆ρ Ε.Μ.Π.