Κοινωφελές Ίδρυμα Ανάπτυξης

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του οποίου η σύσταση και ο οργανισμός εγκρίθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 559/ 15-5-2001.

Το Ίδρυμα υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού. Συστήθηκε από τους Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο (Καθηγητή και τότε Πρύτανη του Ε.Μ.Π.), Δημήτριο Ρόκο (Καθηγητή Ε.Μ.Π. και τότε Επιστημονικό και Διοικητικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.), Ηλία Ζούβια (Νομικό και τότε Πρόεδρο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών Αθηνών - Ε.Σ.Μ.Α.) και Απόστολο Μπίσα (Ιατρό και σήμερα Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Σ.Μ.Α.). Έδρα του Ιδρύματος είναι η Αθήνα, στο Παράρτημα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στο Ιστορικό κτίριο της Πατησίων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

Σκοπός και δραστηριότητες του Ιδρύματος

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η διαρκής, συστηματική και ολοκληρωμένη υποστήριξη της λειτουργίας και ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στο Μέτσοβο και η δημιουργική συνεργασία με αυτό, για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Στο πλαίσιο αυτό κάποιοι από τους ειδικότερους σκοπούς του Ιδρύματος είναι:

  • Η οικονομική υποστήριξη της λειτουργίας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. και των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών του.
  • Η ανάληψη και εκπόνηση διεπιστημονικών ερευνών και μελετών στα πεδία της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος και η συνεργασία με τα Διεπιστημονικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και «Γεωπληροφορική».
  • Η προώθηση και ενίσχυση πρωτοβουλιών και συνεργασιών του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. σε όλα τα επίπεδα, με το Ε.Μ.Π., άλλα Α.Ε.Ι., το Δήμο Μετσόβου, την Περιφέρεια Ηπείρου, άλλους Ο.Τ.Α. και τους επιστημονικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της χώρας.
  • Η συμμετοχή σε σχετικά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά δίκτυα.
  • Η τεκμηρίωση, ανάδειξη και προβολή της συμβολής των Ηπειρωτών ευεργετών, λογίων, φιλοσόφων, επιστημόνων, πανεπιστημιακών δασκάλων κλπ. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Ελλάδας.
  • Η υποβοήθηση του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στη διοργάνωση διεπιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, ημερίδων και διαλέξεων.
  • Η πραγματοποίηση και η ενίσχυση ειδικών επιστημονικών εκδόσεων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. προκηρύσσει και απονέμει βραβεία για την καλύτερη διπλωματική, μεταπτυχιακή, διδακτορική και ερευνητική εργασία, στο πεδίο της προστασίας και ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών σε τακτική βάση.