ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών

Αρχική σελίδα ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER
M.I.R.C. of the N.T.U.A.

for the protection and development of mountainous environment
and local European culturesΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΙΣΑΣ 8ου ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π
"Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών"

Επιστροφή στην κύρια σελίδα του Συνεδδρίου


Βραβείο Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π

Η Ειδική Επιτροπή της Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.) του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. αφού εξέτασε τις αφίσες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, εισηγήθηκε στην Ε.Ε. την βράβευση της αφίσας με κωδικό υποβολής: 1235, η οποία πληροί στο μεγαλύτερο βαθμό τα κριτήρια που τέθηκαν.

Η Ε.Ε. αποδέχθηκε την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής της και απονέμει στην:
κ. Κωνσταντίνα Μπουμπουλάκη, φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, το πρώτο βραβείο, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο 750€, το οποίο αθλοθέτησε και χορήγησε το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Κωνσταντίνα Μπουμπουλάκη (1235)
Φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Έπαινοι

Η Επιστημονική Επιτροπή επίσης αποδέχθηκε την σχετική εισήγηση της Ειδικής της Επιτροπής και απονέμει έπαινο στην κ. Μαρίνα Λάμπρου, φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. (κωδ. 8373)


Μαρίνα Λάμπρου (8373)
Φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Έκθεση στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο και Ανάρτηση στο διαδίκτυο

Οι αφίσες που προκρίθηκαν θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.: http://www.ntua.gr/MIRC/ και θα εκτεθούν στις εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, τις ημέρες του συνεδρίου 22-24 Σεπτεμβρίου 2016.